دسته: مقالات

اکازیون و مناسب سرمایه گذاری

2

ویلای تست شماره ی 1
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

100

چهار باغ

50,000,000 تومان

2

ویلا شماره 2
مساحت بنا :

250

مساحت بنا :

150

کردان

300,000,000 تومان

500 ملیون تومان سود !

ویلا شماره 1
مساحت بنا :

90

مساحت بنا :

90

چهار باغ

250,000,000 تومان
فهرست